POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Store Batech 2016, s. l. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents productes que s’ofereixen a través del lloc web al qual s’accedeix, seran objecte de tractament i incorporats a l’oportú fitxer titularitat de Store Batech 2016, s. l. prèviament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

En cas que sigui necessari facilitar dades de caràcter personal per a la utilització o sol·licitud d’algun servei, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les esmentades dades.

Per facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels productes que s’ofereixen a través d’aquest lloc web o la seva tramesa mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris han d’acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de Store Batech 2016, s. l. i el seu tractament, en els termes estipulats en aquest document, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, triant l’opció “HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS GENERALS” que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

Excepte els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a les esmentades preguntes impliqui una disminució de la qualitat dels serveis que l’usuari sol·liciti. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Store Batech 2016, s. l. pugui prestar-li els serveis que sol·liciti.

L’usuari podrà exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació i cancel·lació de les seves dades, que podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a: Store Batech 2016, s. l. a través del correu electrònic info@batech.cat, a l’atenció de el Departament de Màrqueting.

Les dades registrades podran ser utilitzades per tal de possibilitar el normal desenvolupament de l’operació concertada amb l’usuari, administrar, gestionar i millorar els serveis oferts per Store Batech 2016, s. l., així com per preparar o oferir altres productes que en el futur poguessin interessar a l’usuari. Així mateix, podran ser utilitzats per efectuar estadístiques i enviar informació comercial o promocional relacionades amb els esmentats serveis, entre d’altres activitats.

L’adreça electrònica facilitada pels usuaris durant el procés de contractació o de subscripció a algun servei ofert en aquest portal, podrà ser utilitzada posteriorment per part de Store Batech 2016, s. l. per a la remissió d’informació comercial i promocional, amb previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si no manifesten el contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció. L’usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a info@batech.cat.

Així mateix, Store Batech 2016, s. l. es compromet a adoptar en tot moment les mesures de tipus tècnic i organitzatiu legalment necessàries per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb l’esmentada finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, en la mesura possible, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

Política de seguretat i galetes (cookies)